Privacy statement en disclaimer voor www.intergas-verwarming.nl

Version 2.0 – oktober 2020

1. INLEIDING
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en u inzicht te geven op welke wijze we dat doen.

In dit document laten we u weten welke Persoonsgegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de Website, waarom we deze Persoonsgegevens verzamelen, op basis van welke grondslag en met welk doel.

2. DEFINITIES
Intergas: Intergas Verwarming B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04068371.
Website: de website die kan worden benaderd via www.intergas-verwarming.nl/ en eventuele subpagina’s daarvan.
AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG.
Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG.
Verwerker: verwerker als bedoeld in artikel 4 lid 8 van de AVG.
Verwerking: verwerking als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de AVG.
Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 van de AVG.

3. DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS INTERGAS
3.1. Contactformulier
Intergas zal door middel van het contactformulier op de Website de volgende Persoonsgegevens Verwerken:
1. naam
2. e-mailadres
3. uw vraag
Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de Verwerking van deze Persoonsgegevens. U heeft immers zelf een vraag aan Intergas gesteld en Intergas wil die vraag graag beantwoorden. Intergas zal de betreffende Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden.
Intergas zal de betreffende Persoonsgegevens zo snel mogelijk maar niet later dan 30 (dertig) dagen nadat uw vraag door Intergas is beantwoord verwijderen.

3.2. Garantieregistratie
Indien u een garantiekaart registreert zal Intergas door middel van het garantieregistratieformulier de volgende Persoonsgegevens van u Verwerken:
1. serienummer
2. postadres
3. datum installatie
4. e-mailadres
5. naam en contactgegevens van de installateur (optioneel)

Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze Persoonsgegevens, namelijk om u sneller en beter van dienst te kunnen zijn indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik of het functioneren van uw cv-ketel.
Intergas zal de betreffende Persoonsgegevens na 15 jaar verwijderen. Intergas bewaart de Persoonsgegevens gedurende deze termijn omdat dit de garantietermijn voor sommige producten is.

3.3. Sollicitaties
Indien u het sollicitatieformulier op onze website invult, verwerken wij de Persoonsgegevens die u op dat formulier heeft ingevuld en met dat formulier aan ons heeft toegezonden. Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze Persoonsgegevens, namelijk het kunnen doorlopen onze sollicitatieprocedure met u. Deze Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de sollicitatieprocedure en binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden vernietigd.

3.4. Cursussen
Indien u zich via het formulier op onze Website inschrijft voor een cursus, zullen we de door u ingevulde Persoonsgegevens verwerken. Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze Persoonsgegevens, namelijk om uw deelname aan de desbetreffende cursus te faciliteren. Na afloop van de cursus zullen de Persoonsgegevens door ons worden vernietigd.

3.5. Aanvragen documentatie
Indien u met behulp van het daartoe bestemde formulier op onze Website documentatie aanvraagt, zullen we de door u ingevulde Persoonsgegevens verwerken. Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze Persoonsgegevens, namelijk om de door u aangevraagde documentatie toe te kunnen zenden. Na het verzenden van de documentatie zullen we de door u ingevulde Persoonsgegevens vernietigen.

4. HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR INTERGAS AAN DERDEN
De door middel van/via de Website verstrekte Persoonsgegevens zullen aan de volgende derden worden verstrekt:
1. Onderaannemers (waaronder verwerkers als bedoeld in de AVG) die door Intergas worden ingeschakeld om specifieke werkzaamheden uit te voeren die niet door Intergas uitgevoerd worden.
2. Groepsvennootschappen uit het Intergas-concern.

Met deze derden heeft Intergas of afspraken gemaakt of zal Intergas afspraken maken die voldoen aan de eisen van de AVG.

Daarnaast verstrekken wij uw Persoonsgegevens aan autoriteiten, maar alleen indien wij dat wettelijk verplicht zijn.

5. INTERNATIONALE DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
Onze onderaannemers en groepsvennootschappen kunnen gevestigd zijn binnen de EU en/of EER, maar ook daarbuiten, zoals in de VS en Canada.

Wij geven uw Persoonsgegevens alleen door aan onderaannemers en geroepsvennootschappen die gevestigd zijn in landen buiten de EU en EER indien die landen een passend beschermingsniveau bieden of er een andere passende waardborg, in de vorm van een modelcontract die door de Europese Commissie is vastgesteld, ter bescherming van uw persoonsgegevens is.

Indien wij uw Persoonsgegevens doorgeven buiten de EU en EER op basis van een dergelijk modelcontract kunt u van ons een kopie van het betreffende modelcontract verkrijgen, waarbij wij mogelijk bepaalde informatie onleesbaar maken wegens geheimhouding.

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENE
Inzagerecht
U heeft het recht om op uw verzoek van Intergas te vernemen of er Persoonsgegevens van u worden Verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens. Intergas zal u op uw verzoek een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die door Intergas worden verwerkt. Indien u Intergas om bijkomende kopieën verzoekt, zal Intergas op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om van Intergas onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de hiervoor beschreven doeleinden van de Verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aan Intergas een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op wissing
Intergas zal op uw verzoek zonder onredelijke vertraging uw betreffende Persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:
1. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins Verwerkt;
2. u maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, bezwaar tegen de Verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking, of u maakt bezwaar tegen de Verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG;
3. de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
4. de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op Intergas rust;
5. de Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

U dient zich wel te realiseren dat het verzoeken om het wissen van Persoonsgegevens ertoe kan leiden dat Intergas niet langer in staat is om uitvoering te geven aan eventuele verplichtingen ten opzichte van u.

Recht beperking van Verwerking
Intergas zal op uw verzoek de Verwerking van Persoonsgegevens beperken in de volgende gevallen:
1. de juistheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist (gedurende een periode die Intergas in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren);
2. de Verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. Intergas heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4. U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de Verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Intergas zwaarder wegen dan die van u.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang. Intergas zal de Verwerking van uw Persoonsgegevens staken, tenzij Intergas dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U dient zich wel te realiseren dat het maken van bezwaar tegen de in dit document genoemde Verwerkingen ertoe kan leiden dat Intergas niet langer in staat is om uitvoering te geven aan eventuele verplichtingen ten opzichte van u.

7. KLACHTEN
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (Autoriteit Persoonsgegevens en/of de Autoriteit Consument & Markt).

8. DISCLAIMER / AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Algemeen
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze Website aan u aanbieden.

8.2. Intellectueel eigendom
De inhoud van de Website en alle daarop vermelden werken, daaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.

Het recht op het intellectuele eigendom van de Website en alle daarop vermelde werken berust bij Intergas of bij partijen die aan Intergas een licentie voor het gebruik hebben verstrekt.

Het is niet toegestaan om anders dan in het kader van het bezoeken van de Website deze werken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intergas te verveelvoudigen, over te dragen, te bewerken of te verspreiden of anderszins te gebruiken.

8.3. Geen garantie op juistheid / uitsluiting van aansprakelijkheid
Intergas streeft naar een zo actueel en accuraat mogelijke Website. Ondanks deze inspanningen kan de informatie van of de inhoud op deze Website onvolledig en of onjuist zijn. De informatie op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

De informatie op de Website dient ter informatie en bevat geen concreet (technisch) advies. De informatie kan bovendien verouderd zijn.
Intergas behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Intergas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die doorverwijzen naar de Website of van websites waarnaar op de Website wordt doorverwezen. Intergas heeft immers geen controle over de inhoud van dergelijke websites.

Intergas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten dat is gebaseerd op informatie die is vermeld op de Website.

9. SLOTOPMERKINGEN
Wij zullen dit document af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze Website of de regels rondom Persoonsgegevens wijzigen. We mogen de inhoud van de Voorwaarden eenzijdig en zonder waarschuwing wijzigen. U kunt deze Website raadplegen voor de laatste versie.

10. CONTACTGEGEVENS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben of uw rechten onder 6 willen uitoefenen, neem dan contact op met Intergas:

Bedrijf: Intergas Verwarming B.V.
Contactpersoon / afdeling: Digital Service Team
Adres: Postbus 6 – 7740 AA Coevorden
Telefoon: 088-8788500
e-mailadres: info@intergasverwarming.nl