Privacy statement en disclaimer voor www.intergas-verwarming.nl

Version 1.0 – mei 2018

1. Inleiding
Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen en u inzicht te geven op welke wijze we dat doen.
In dit document laten we u weten welke Persoonsgegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de Website, waarom we deze Persoonsgegevens verzamelen op basis van welke grondslag en met welk doel.

2. Definities
Intergas: Intergas Verwarming B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04068371.

Website: de website die kan worden benaderd via www.intergas-verwarming.nl en eventuele subpagina’s daarvan.

AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Betrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG.

Cookies: cookies en scripts.

Persoonsgegevens: persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de AVG.

Verwerker: verwerker als bedoeld in artikel 4 lid 8 van de AVG.

Verwerking: verwerking als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de AVG.

Verwerkingsverantwoordelijke: Verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in artikel 4 lid 7 van
de AVG.

3. Doel en grondslag verwerking Persoonsgegevens Intergas

3.1. Contactformulier
Intergas zal door middel van het contactformulier op de Website de volgende Persoonsgegevens Verwerken:
1. naam
2. e-mailadres
3. uw vraag

Intergas heeft een gerechtvaardigd belang bij de Verwerking van Persoonsgegevens. U heeft immers zelf een vraag aan Intergas gesteld en Intergas wil die vraag graag beantwoorden. Intergas zal de betreffende Persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden.
Intergas zal de betreffende Persoonsgegevens zo snel mogelijk maar niet later dan 30 (dertig) dagen nadat uw vraag door Intergas is beantwoord verwijderen.

3.2. Garantieregistratie
Indien u een garantiekaart registreert zal Intergas door middel van het garantieregistratieformulier de volgende Persoonsgegevens van u Verwerken:
1. serienummer
2. postadres
3. datum installatie
4. e-mailadres
5. naam en contactgegevens van de installateur (optioneel)
Intergas heeft deze gegevens nodig om u sneller en beter van dienst zijn indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik of het functioneren van uw cv-ketel.
Intergas zal de betreffende gegevens na 15 jaar verwijderen. Intergas bewaart de gegevens gedurende deze termijn omdat dit de garantietermijn voor sommige producten is.

3.3. Sollicitaties
Indien u het sollicitatieformulier op onze website invult, verwerken wij de gegevens die u op dat formulier heeft ingevuld en met dat formulier aan ons heeft toegezonden. De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in het kader van de sollicitatieprocedure en binnen vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure worden vernietigd.

3.4. Cursussen
Indien u zich via het formulier op onze Website inschrijft voor een cursus, zullen we de door u ingevulde gegevens verwerken om uw deelname aan de desbetreffende cursus te faciliteren. Na afloop van de cursus zullen de persoonsgegevens door ons worden vernietigd.

3.5. Aanvragen documentatie
Indien u met behulp van het daartoe bestemde formulier op onze Website documentatie aanvraagt, zullen we de door u ingevulde gegevens gebruiken om die documentatie toe te zenden. Na het verzenden van de documentatie zullen we de door u ingevulde gegevens vernietigen.

3.6. Cookies op de Website
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn Cookies. Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.
Wij vinden het van groot belang dat u weet welke Cookies onze Website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze Website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de Cookies die gebruikt worden door en via onze Website en voor welke doeleinden.

3.6.1. Analytische Cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de Website het interessantst zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt.
Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze Website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

3.6.2. Functionele Cookies
Onze Website maakt gebruik van zogenaamde functionele Cookies. Dit zijn Cookies die noodzakelijk zijn om de Website correct te laten functioneren. Wij gebruiken deze Cookies om navigatie op de Website mogelijk te maken, om toegang tot beveiligde delen van de Website mogelijk te maken en gebruikersinstellingen en voorkeuren zoals taal en browserinstellingen op te kunnen slaan.

3.6.3. Social media cookies
Onze Website bevat de mogelijkheid om informatie van de Website te delen met behulp van social media door gebruik te maken van de social media buttons op de Website. Als u gebruik maakt van deze social media buttons wordt u doorgestuurd naar de website van de desbetreffende social media partij. Zodra u op de social media button klikt, plaatst de desbetreffende social media partij een Cookie. Meer informatie over welke Cookies geplaatst worden en wat deze Cookies precies doen vindt u op de website van de desbetreffende social media partijen (zoals Facebook, LinkedIn en Youtube).

3.6.4. Overige Cookies
Onze Website bevat Cookies om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken om zo relevantere informatie te kunnen tonen.
Wij vragen u tijdens het eerste bezoek op ons Website uitdrukkelijk om in te stemmen met het plaatsen van dit soort Cookies.

3.6.5. Browserinstellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer Cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er Cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle Cookies of alleen de Cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat uw de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.
Wees u ervan bewust dat als u geen Cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van Cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

4. Het verstrekken van Persoonsgegevens door Intergas aan derden
De door middel van/via de Website verstrekte Persoonsgegevens zullen alleen aan de volgende derden worden verstrekt:
1. Onderaannemers (waaronder verwerkers als bedoeld in de AVG) die door Intergas worden ingeschakeld om specifieke werkzaamheden uit te voeren die niet door Intergas uitgevoerd worden.
2. Groepsvennootschappen uit het Intergas-concern. Met deze groepsvennootschappen zal Intergas afspraken maken die voldoen aan de eisen van de AVG.
Met deze derden heeft Intergas of afspraken gemaakt of zal Intergas afspraken maken die voldoen aan de eisen van de AVG.

5. Rechten van de Betrokkene

Inzagerecht
U heeft het recht om op uw verzoek van Intergas te vernemen of er Persoonsgegevens van u worden Verwerkt en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die Persoonsgegevens. Intergas zal u op uw verzoek een kopie verstrekken van de Persoonsgegevens die door Intergas worden verwerkt. U kunt een dergelijk verzoek indienen via privacy@intergasverwarming.nl. Indien u Intergas om bijkomende kopieën verzoekt, zal Intergas op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding in rekening brengen. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk in behandeling genomen worden maar niet later dan vier weken na ontvangst van het verzoek.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om van Intergas onverwijld rectificatie van u betreffende onjuiste Persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de hiervoor beschreven doeleinden van de Verwerking heeft u het recht om aanvulling van onvolledige Persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door aan Intergas een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht op wissing
Intergas zal op uw verzoek zonder onredelijke vertraging uw betreffende Persoonsgegevens wissen in de volgende gevallen:
1. de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins Verwerkt;
2. u maakt overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG, bezwaar tegen de Verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de Verwerking, of u maakt bezwaar tegen de Verwerking overeenkomstig artikel 21 lid 2 AVG;
3. de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
4. de Persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het recht van de Europese Unie of het Nederlandse recht neergelegde wettelijke verplichting die op Intergas rust;
5. de Persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8 lid 1 AVG.

U dient zich wel te realiseren dat het maken van bezwaar tegen de in dit document genoemde Verwerkingen of het verzoeken om het wissen van Persoonsgegevens ertoe kan leiden dat Intergas niet langer in staat is om uitvoering te geven aan eventuele verplichtingen ten opzichte van u.

Recht beperking van Verwerking
Intergas zal op uw verzoek de Verwerking van Persoonsgegevens beperken in de volgende gevallen:
1. de juistheid van de Persoonsgegevens wordt door u betwist (gedurende een periode die Intergas in staat stelt de juistheid van de Persoonsgegevens te controleren);
2. de Verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
3. Intergas heeft de Persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
4. U heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1 AVG, bezwaar gemaakt tegen de Verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Intergas zwaarder wegen dan die van u.

6. Klachten
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten (Autoriteit Persoonsgegevens en/of de Autoriteit Consument & Markt).

7. Disclaimer / aansprakelijkheid

7.1. Algemeen
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze Website aan u aanbieden.

7.2. Intellectueel eigendom
De inhoud van de Website en alle daarop vermelden werken, daaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten.
Het recht op het intellectuele eigendom van de Website en alle daarop vermelde werken berust bij Intergas of bij partijen die aan Intergas een licentie voor het gebruik hebben verstrekt.
Het is niet toegestaan om anders dan in het kader van het bezoeken van de Website deze werken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Intergas te verveelvoudigen, over te dragen, te bewerken of te verspreiden of anderszins te gebruiken.

7.3. Geen garantie op juistheid / uitsluiting van aansprakelijkheid
Intergas streeft naar een zo actueel en accuraat mogelijke Website. Ondanks deze inspanningen kan de informatie van of de inhoud op deze Website onvolledig en of onjuist zijn. De informatie op de Website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid.

De informatie op de Website dient ter informatie en bevat geen concreet (technisch) advies. De informatie kan bovendien verouderd zijn.

Intergas behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Intergas is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die doorverwijzen naar de Website of van websites waarnaar op de Website wordt doorverwezen. Intergas heeft immers geen controle over de inhoud van dergelijke websites.
Intergas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van enig handelen of nalaten dat is gebaseerd op informatie die is vermeld op de Website.

8. Slotopmerkingen
Wij zullen dit document af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze Website of de regels rondom Persoonsgegevens en/of Cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de Voorwaarden eenzijdig en zonder waarschuwing wijzigen. U kunt deze Website raadplegen voor de laatste versie.

9. Contactgegevens
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Intergas:

Bedrijf: Intergas Verwarming B.V.

Contactpersoon / afdeling: Digital Service Team

Adres: Postbus 6 – 7740 AA Coevorden

Telefoon: 0524-512345

E-mailadres: privacy@intergas.nl.